Belastingteruggave door middeling!

Heeft u een wisselend inkomen? Denk dan aan middeling!

Het kan door verschillende factoren komen dat u een wisselend inkomen heeft. Hierdoor heeft u mogelijk het ene jaar meer of minder belasting betaald dan andere jaren.

Voorbeelden waardoor het kan voorkomen dat u een wisselend inkomen heeft:

  1. wisselende resultaten van uw onderneming
  2. ontslagvergoeding
  3. u gaat voor het eerst aan het werk
  4. u bent minder gaan werken of u heeft onbetaald verlof genomen
  5. u verkoopt een vermogensbestanddeel dat u ter beschikking heeft gesteld aan uw onderneming. De eventuele winst hierop is belast in box 1, dit kan ertoe leiden dat u in één jaar een hoger inkomen hebt.
  6. uitkering van een lijfrentepolis

Bij middeling wordt het gemiddelde inkomen van drie aaneengesloten jaren berekend. Vervolgens wordt gekeken hoeveel belasting er op basis van het gemiddelde inkomen per jaar zou moeten worden betaald. Door het progressieve tarief in box I, welke kan oplopen tot maximaal 52% kan het gelijkmatig verdelen van het inkomen een tariefsvoordeel opleveren.
Er kan een middelingsverzoek ingediend worden bij de Belastingdienst wanneer de belastingaanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn. Vervolgens moet het verzoek schriftelijk zijn ingediend, uiterlijk binnen 36 maanden na dagtekening van de laatste definitieve aanslag.
De eerste € 545,- verschil geldt als drempel en krijgt u niet terug.

Overige aandachtspunten bij middeling

  • middeling geldt alleen voor inkomen uit werk en woning (box I)
  • middeling is niet van invloed op de toeslagen die u ontvangt
  • de middelingstijdvakken mogen elkaar niet overlappen
  • wanneer er een negatief inkomen uit werk en woning is behaald, wordt dat inkomen meegeteld als nul.

Voorbeeld:
U heeft in 2011, 2012 en 2013 de volgende inkomens genoten, € 60.000,- € 0,- en € 30.000,-.
De belasting die betaald is bedraagt € 23.945,-, € 0,- en € 11.617,-, totaal € 35.562,-.
Het totale inkomen over de drie aaneengesloten jaren bedraagt € 90.000,- wat neerkomt op een gemiddeld jaarlijks inkomen van € 30.000,-.
De belasting die dan betaald zou moeten worden is € 10.917,-, € 10.907,- en € 11.617,- de totale belasting bedraagt dan € 33.441,-.
Dit is een voordeel van € 2.121,- hier wordt de drempel van € 545,- vanaf gehaald en de teruggaaf bedraagt € 1.576,-.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter